با این مداحی روحم جلا گرفت

مداحی سیاسی زیبای جوان عرب