اجرای طرح «همراه ما با فاطمیه» توسط گروه فائزون در مزار امامزادگان باقریه

طرح «همراه ما با فاطمیه» توسط گروه فائزون در مزار امامزادگان باقریه در اسفند 1394 مصادف با ایام فاطمیه دوم اجرا گردید.

موضوع: