نظر پهلوی در مورد عقل زنان! (در مصاحبه با خبرنگار باربارا والترز)

نظر پهلوی در مورد عقل زنان!