نکات مهم برای یک سخنرانی تاثیر گذار

1. مختصر و مفید سخن بگویید.

2. واضح صحبت کنید. به گونه ای سخن بگویید که همه بتوانند منظور شما را درک کنند. فکر نکنید که اگر از کلمات سخت استفاده کنید باعث می شود باهوش تر به نظر برسید بلکه باعث میشود که شنوندگان شما را درک نکنند.

3. با قدرت وارد عمل شوید. از کلمات محکم و تاثیرگذار استفاده کنید.

4. تصویرسازی کنید. از کلماتی استفاده کنید که باعث ایجاد تصویر در ذهن شنوندگان شود.

5. مطالب خود را در قالب یک داستان بیان کنید. یک داستان کوتاه بگویید.

6. هدف داشته باشید. اگر اهداف شما کسانی هستند که خیلی با یکدیگر متفاوتند میتوانید برای هرکدام سخنرانی جداگانه ای داشته باشید.

7. هدف گرا باشید. یعنی بدانید نتیجه مورد علاقه شما چیست؟