اجرای طرح بهار فاطمی در آستانه سال 1394

طرح بهار فاطمی در آستانه سال 1394 توسّط گروه فرهنگی تبلیغی فائزون در پایانه مسافربری شهرستان بیرجند به مدّت 13 روز برگزار شد.

موضوع: